Termes et conditions V-Pro

 1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt V-Pro Power Equipment, gevestigd te Nijvelsebaan 115/2, 3090 Overijse te België (BE 0669 655 336), aangeduid als V-Pro. Op alle aanbiedingen van V-Pro zijn de levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van V-Pro op internet. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via het bestelformulier op internet of betalingsbevestiging. V-Pro heeft het recht om zonder opgaven van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 1. Aanbiedingen op de website

Alle op de website van V-Pro vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en er voorraad is. V-Pro behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen. Onder voorbehoud van ict-, type- of drukfouten.

 1. Prijzen

Alle prijzen van V-Pro zijn inclusief 21% BTW. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van V-Pro onder voorbehoud van type- of drukfouten.

 1. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of reden van ontbinding zijn.

 1. Betaling

Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via bankcontact, creditcard of via overboeking vooraf op onze rekening.

 1. Verzending

De producten reizen voor risico van V-Pro. De koper draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken worden de producten door de vervoerder opgeslagen.
Als de koper de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar V-Pro. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen de 3 weken niet heeft afgehaald van de door de vervoerder opgegeven opslagplaats, heeft V-Pro het recht u een factuur te sturen van de door V-Pro gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20.

 1. Levering

Na ontvangst van betaling volgt levering binnen de 14 dagen. Mocht de levertermijn de 14 dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. Overschrijding van een levertermijn geeft de koper nooit het recht op enerlei schadevergoeding. Indien de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen kunnen geleverd worden heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder het recht op schadevergoeding.

 1. Garantie

V-Pro hanteert als garantietermijn de wettelijke voorschriften van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de opgeven garantie door de fabrikant van het geleverde product.

Voor particulieren bedraagt de garantieperiode 24 maanden en voor professionelen 12 maanden. 

V-Pro geeft geen garantie op verbruiksproducten (accu, etc…) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

 • Indien de koper de producten heeft verwaarloosd
 • Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht
 • Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of door andere van buiten komende onheilen
 • Indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de handleiding omgeschreven wijze is gebruikt
 • Indien het apparaat wordt gebruikt met verkeerde accessoires
 1. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde producten door V-Pro wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

 1. Aansprakelijkheid

V-Pro aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke zouden zijn veroorzaakt door een defect aan het geleverde product.
V-Pro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten of personen die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

 1. Bedenktijd, opzegtermijn en teruggavebeleid

Bij elke overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via internet of telefoon) heeft de consument een opzegtermijn van 14 dagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder opgave van redenen. V-Pro mag hiervoor geen boete in rekening brengen. Als de consument binnen de 14 werkdagen al betaald heeft, en binnen deze 14 dagen alsnog de overeenkomst herroept, is V-Pro verplicht om binnen de 30 dagen de betaling terug te storten.
Uiteraard is de overeenkomst alleen te herroepen als de goederen onaangeroerd in originele verpakking kunnen worden teruggenomen. Bij een ontstane waardevermindering van het product kan hiervoor schadevergoeding gevraagd worden.

 1. Rechtbank

Voor rechtszaken is het Belgisch recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en V-Pro zal de uitspraak van de rechter bindend zijn. Als plaats van handeling voor klachten en als bevoegde rechtbank is uitdrukkelijk Brussel overeengekomen.

 1. Privacy Policy

V-Pro respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. V-Pro zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

V-Pro gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij V-Pro zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Als u bij V-Pro een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

V-Pro verkoopt uw gegevens niet:

V-Pro zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.